Türkçe
Turkey

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Geex (Marka) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1 - Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Veri sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 1293510 sicil numarası ile kayıtlı Tunçay Yazılım Girişimcilik Ticaret Limited Şirketi'dir.

2 - Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Markamiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.

3 - Marka tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Marka'nin hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4 - Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Marka'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5 - Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:
(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Marka'ya daha önce bildirilen ve Marka'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda İletişim Sayfası üzerindeki e-posta adreslerinden Marka'ya ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Marka'ya iletebilirsiniz.